Meny
Lukk
På grunn av koronapandemien blir Adventistkirkens generalforsamlinger utsatt igjen.
Foto: Tor Tjeransen/AME

Generalforsamlingene utsettes til 2021

Ny utsettelse for generalforsamlingene.

Generalforsamlingene i Den norske union og de tre norske distriktene utsettes til våren/sommeren 2021. Det har de respektive styrene godkjent etter innstilling fra ledergruppen for distriktene og unionen.

Mandag 17. august hadde unionen innkalt distriktslederne, pastorenes representant i unionsstyret og unionens embetsvalgte til møte i ledergruppen som går under betegnelsen «Utvidet Admin». Den viktigste saken på agendaen var avviklingen av årets generalforsamlinger. I utgangspunktet var disse berammet til forsommeren, men på grunn av koronapandemien ble det i begynnelsen av april besluttet å utsette de fire generalforsamlingene som skulle avholdes i Norge, til september.

Nå har styrene besluttet å utsette disse generalforsamlingene til våren 2021 uten å fastsette noen bestemt dato. Ønsket er at rekkefølgen på generalforsamlingene i distriktene og unionen skal være som før: Nordnorsk distrikt, Vestnorsk distrikt, Østnorsk distrikt og Den norske union. Men dette må avklares senere.

Delegatenes trygghet
– Vi har fulgt med på utviklingen de siste ukene og håpet at det skulle gå i en positiv retning, men det motsatte har skjedd. Det er for mye usikkerhet rundt koronasituasjonen nå. Det er bedre å vente litt og gjennomføre en ordentlig generalforsamling, sier unionsleder Victor Marley. Han påpeker at det er viktige saker som skal behandles, og at det er viktig at delegatene kan være trygge når de kommer til generalforsamlingene.

Generalforsamlingen for Østnorsk distrikt ville omfattet flere enn 200 personer, og det er ikke tillatt med så store forsamlinger nå. Dermed var det svært få alternativer til utsettelse, siden ledergruppen mente det ville være uheldig om noen generalforsamlinger ble gjennomført og andre ikke.

Smittevern trumfer vedtekter
Vedtektene i distriktene sier at generalforsamling avholdes «ordinært» med fem års mellomrom. Unionens vedtekter er strammere. Der står det: «Generalforsamling avholdes hvert femte år til den tid og på det sted styret bestemmer.» I den ekstraordinære situasjonen verden er i, må man finne fram til ekstraordinære løsninger.

Vedtaket i unionsstyret er som følger: «Som følge av regjerningens smittevernregler er det ikke mulig å gjennomføre en generalforsamlingen i samsvar med vedtektene. Valg er gjennomført elektronisk, uten innsigelser fra delegatene. Vedtektene avvikes med andre ord ikke i forhold til tillitsvalgtes funksjonstid. De saker som gjenstår til behandling, er av en slik art at personlig fremmøte med fri meningsutveksling anses nødvendig for å sikre medlemmenes interesser. Styret vedtar derfor å utsette gjenstående del av generalforsamlingen til smittevernreglene gjør det mulig å gjennomføre generalforsamlingen i samsvar med vedtektene, til våren/sommeren 2021, innen utgangen av juni.»

– Vi er klar over at vedtektene både i unionen og distriktene sier at generalforsamling skal avholdes hvert femte år. Men smittevernforskriften trumfer disse bestemmelsene. Selv om flere av generalforsamlingene kunne vært gjennomført med færre enn 200 deltakere, vil det være svært uheldig å samle folk fra et stort geografisk område. Å holde en meters avstand mellom delegatene ville også være krevende. Som ansvarlig arrangør må vi ta et ansvar både for våre delegater og smittevernarbeidet nasjonalt, forklarer Marianne Dyrud, administrasjonssekretær i Den norske union.

– Det som er problemet, er at vi samler mange mennesker fra et stort geografisk område. Det er problematisk fra et smittevernhensyn, særlig for Den norske union og Østnorsk distrikt. Grunnen til at vi ikke har avlyst tidligere, er at vi hadde håpet at grensen skulle øke til 500 personer, sier distriktsleder Rolf Andvik i Østnorsk distrikt.

Også de mindre generalforsamlingene er utsatt
Noen vil kanskje hevde at Vestnorsk distrikt kunne avviklet sin generalforsamling, siden den ikke samler flere enn 200 delegater.

– Det er riktig at generalforsamlingen i Vestnorsk distrikt omfatter færre enn 100 delegater, sier distriktets leder, Øyvind Gjengstø, men generalforsamlingen skal holdes i Bergen menighet, som har et gudstjenesteframmøte på om lag 175 personer. Skulle vi avholde generalforsamlingen i Bergen, måtte vi ha stengt kirken eller leid et annet lokale. Å leie et annet lokale ville blitt for dyrt.

Distriktsleder i Nordnorsk distrikt, Tom Angelsen, har fått mange spørsmål om generalforsamlingene i lys av økende smittespredning. Noen delegater har meddelt at de ikke vil ta sjansen på å reise slik situasjonen er nå.

– Det ville vært både uklokt og umusikalsk å samle delegater fra hele Nordnorsk distrikt med innslag av gjester fra Sør-Norge under de rådende forholdene, sier Angelsen.

I og med at NNDs generalforsamlingen var berammet til første helgen i september, hadde distriktsleder sendt ut sakspapirer alt i juli. Styret hadde besluttet at både forhandlingene og de åndelige møtene kun skulle være for delegater, men med strømming av de åndelige møtene.

Tilbake til nyhetsarkiv