Lukk
Foto: KI-generert bilde / Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Høringssvar på abortlovutvalgets utredning

Adventistkirken har sendt høringssvar til NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester.

Her følger kirkens høringssvar:

Syvendedags Adventistkirken mener at retten til selvbestemt abort fortsatt bør begrenses til 12. uke av svangerskapet.

Kirkens grunnholdning er at livet er hellig og ukrenkelig fra unnfangelse. «Prenatalt liv er dyrebart i Guds øyne» sa kirken i en uttalelse fra Syvendedags Adventistkirkens internasjonale styre i 2019. Som begrunnelse for dette standpunktet ble det vist til Salme 139,16: «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.»

Gud har gitt mennesket frihet til å gjøre moralske valg og ansvar for de valg den enkelte tar. Den forståelsen krever at vi har respekt for den enkeltes autonomi og selvbestemmelse, også når disse valgene strider mot våre egne etiske og moralske normer.

Ethvert provosert svangerskapsavbrudd innebærer at et liv avsluttes og nektes framtid. Dette skjer i livets aller mest sårbare fase og i livmoren, der alle fostre skulle ha det tryggest. I Norge fødes det ca. 52.000 barn årlig og det utføres om lag 12.000 aborter. Hvis vi holder graviditeter som ender i spontanaborter utenom, innebærer det at om lag hvert sjuende påbegynte liv tas av dage i en villet handling. Det finnes med andre ord ingen steder risikoen for død på grunn av vold eller ulykke er høyere enn i mors liv.

Dette forholdet må bekymre alle som ønsker å verne om livet. Og norsk lov må sikre nødvendig vern for det ufødte liv.

Selv om Syvendedags Adventistkirken er imot abort, på grunn av synet på menneskets verdi fra unnfangelse, mener vi likevel at det er viktig at staten sørger for trygg abort innenfor forsvarlige rammer for de kvinnene som velger å avbryte et svangerskap.

Syvendedags Adventistkirken i Norge ønsker at retten til selvbestemt abort fortsatt skal begrenses til utgangen av 12. uke av svangerskapet. Vårt forslag er derfor at § 4 i den nye loven skal lyde: «Gravide har rett til abort til utgangen av 12. svangerskapsuke.»

Vi er positive til at helsepersonells reservasjonsrett foreslås sikret gjennom bestemmelsene i forslaget til den nye lovens § 13.

Tilbake til nyhetsarkiv