Meny
Lukk

Sabbatsskolen

18
feb

7. Betydningen av det ubetydelige

Tekstene

Oversikt

Jesus viste at Gud ofte regner på en annen måte enn vi vanligvis gjør og snur ofte våre intuitive hierarkier på hodet. Hvordan kommer dette til uttrykk i måten du behandler andre mennesker på? Det er ofte den uuttalte holdningen som viser hvordan du vurderer andre. Dette er vanskelig å skjule.

Luk 4,16-30

Mark 12,41-44

2 Mos 23,10-13

Åp 11,5-19

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Hvem er Guds utvalgte?

Vi vet at vi bør hjelpe de vanskeligstilte og ikke diskriminere andre. Men hvor går grensen for vår hjelp? Hvordan opplever vi mennesker som selv har valgt en dårlig vei, eller de som er født på en annen måte enn oss? Hvordan ville du reagert hvis alle tiggerne og de narkomane satt på toppen av Guds rike, mens din egen menighet ble henvist til siderommet? Hvordan ser jeg min egen verdi i Guds øyne og hvilken forpliktelse har jeg overfor de som ikke er som meg?

Hvor viktig er det uviktige?

Hva er det som gir noe verdi? Er verdier avhengig av fellesskapets interesser? Hva kan du si om forskjellen mellom vårt syn på verdier og Guds? Er vekst det viktigste i livet? Er lavkonjunktur i et land et onde? Hva ville skje hvis all industriell aktivitet eller landbruk stoppet opp i en periode? Hvordan kan vi anvende prinsippene for sosial omsorg i dag?

Hvorfor styre en planet som er på vei mot katastrofe?

Hvordan påvirker det verden om jeg kaster flasken i naturen eller om jeg panter den? Hvorfor skal jeg engasjere meg i klimakampen når verden er på vei mot ødeleggelse? Hvordan kan vi fortelle andre om verdens ende og samtidig beskytte naturen?

Kommentarer til tekstene

Luk 4,16-30  |  Forargelsen over andres gale verdisyn

Er det Jesus som ødelegger den gode stemningen eller er den alt ødelagt? Når Jesus siterer fra Jesaja 61, utelater han rett og slett ”en hevnens dag fra vår Gud” noe som sikkert skuffet mange romer-hatere. Vers 22 kan da også oversettes: ”Alle vitnet om ham og var bestyrtet over nådeordene som kom fra hans munn.” Derfra går det utfor.  En slik tolkning gir også mening for fortsettelsen hvor Jesus ”gnir inn” at Gud har venner på tvers av alle etniske skillelinjer. Det er da de prøver å drepe ham.

Mark 12,41-44  |  Verdier etter øynene som ser

I følge den jødiske skriftsamlingen Mishna var det i templet 13 trompet-formede bøsser som man kunne legge penger i og Josefus hevder tempelet fikk inn masse penger. Et annet sted siterer Jesus Jeremia 7 som sammenlikner templet med et sted der røvere samler det de røver (Mark 11,15-19), mens de bl. a. undertrykker enkene (Jer 7,6.11). I verset før sier Jesus at de skriftlærde ”eter enker ut av huset” (Mark 12,40). Mynten enken gav to av, utgjør en hundredels daglønn, en ganske meningsløs gave rent økonomisk. Men Jesus tenkte annerledes.

2. Mos 23,10-13 | Sammenhengen mellom vekst og fattigdom?

Man har ingen historiske eller bibelske spor av at israelsfolket faktisk praktiserte sabbatsårene. Faktisk antyder 2 Krøn 36,21; 3 Mos 26,34.43  og Daniel 9,2 og 24 at bortføringen til Babylon som skulle vare 70 år, tilsvarte 490 år med tapte sabbatsår. Legg også merke til hvordan omsorgen for de fattige og slavene og til og med dyrene og naturen var bakt inn i sabbats-tenkningen (Sml 3 Mos 25). Hva kan være grunnen til at dette aldri ble systematisk praktisert?

Åp 11,15-19  |  Ødeleggelsen som en del av gjenopprettelsen

Teksten forteller om et oppgjør med de som ”ødelegger jorden”. Paktkisten kommer til syne, den som inneholdt lovtavlene der sabbatsbudet på en spesiell måte peker på Gud som skaperen av jorden. Om vi kobler dette med de økologiske og sosiale perspektivene rundt sabbatsårene (se ovenfor) blir det vanskelig å hevde at Bibelen ikke bryr seg om hvordan vi forvalter planeten (sml Rom 8,19-22).

Ettertanke

På hvilken måte bør vi engasjere oss i klimasaken? Bør vi vektlegge verdens tilstand mer enn egen helse når vi snakker om livsstil? De store linjene mer enn personlige livsstilssynder? Det sies at ”djevelen er i detaljene. ” Er vi blitt for opphengt i detaljer?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?
Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?
Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?
Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?
Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)
Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?
Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?
Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?
Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?
Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?
Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?
Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?
Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?
Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?