Lukk

Sabbatsskolen

11
mai

6. De to vitner

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Åpenbaringen presenterer mange bilder som kan være vanskelige å forstå. Et av disse er omtalen av “de to vitnene”. Det er sannsynlig at forfatteren av Johannes’ åpenbaring kjente til Sakarias’ bok kapittel 4, der vi møter lignende bilder.

Jesus omtalte Guds ord som evig og alltid til stede blant mennesker, men også til tider nedtrampet. Bibelen selv omtaler Jesus som “ordet”, og Jesus fremstiller seg selv som budbringeren som skulle vise oss hvem Gud er, hvilke verdier Gud står for og hvilken interesse himmelen har for jordens innbyggere.

På den ene siden kan Bibelen leses som en mattebok eller et mysterium som skal løses. På den andre siden tror mange at den bare er en samling gamle historier. Felles for begge tilnærmingene kan også være at man ikke ser at Bibelens “vitnesbyrd” griper inn i mitt liv i 2024 og påvirker min tro og mine verdier på et svært personlig plan.

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Åp 11,1-13

Matt 5,17-20

Sal 119,41-48


Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 11,1-13  |  Livsånde fra Gud
Jesus åpenbarte for apostelen Johannes ”det som snart skal skje” (Åp 1,1). Det Johannes så, skrev han ned å sendte til de sju menighetene i Asia. Da Johannes gjenfortalte hva han hadde sett brukte han ord, vendinger og hentydninger til Det gamle testamentet (GT).

Scenen som presenteres i Åp 11,1-13 minner om Esek 40,3. De neste åtte kapitlene forteller om gjenopprettelse av det templet, folket og Guds nærhet. Klimakset kommer i Esek 47,1-12 om en dag den endelige gjenopprettelsen, en visjon som ligner på det vi leser i Åp 22,1-5.

Matt 5,17-20  |  Den minste bokstav og eneste prikk
Jesus viser til «den minste bokstav eller eneste prikk i loven». Det hebraiske alfabetet har 22 bokstaver, og har kun konsonanter. Bokstaven yod, er den minste bokstaven.

«Prikk» kan vise til enten strekene en skriver laget for å skille mellom hebraiske bokstaver som har tilnærmet lik form, eller som skribentens personlige måte å skrive bokstavene.

«Prikk» kan også vise til vokaltegnene som ble tatt i bruk etter bibelsk hebraisk ikke lenger var et levende språk brukt i, noe som trolig skjedde rundt 400 fkr. Det ble da utviklet et system med vokaltegn.

Siden den hebraiske teksten i de bibelske manuskriptene ble ansett som hellige ville man ikke endre på teksten ved å legge til vokaler mellom konsonantene. Vokaltegnene ble lagt til over, under og inne i konsonantene som en kombinasjon av prikker og streker.

Refleksjonsspørsmål

Troen har vanskelige vilkår

Grunntanken i den bibelske fortellingen er at det finnes en skaper, Gud, som ønsker å formidle viktige budskap til jordens innbyggere. Jordens innbyggere er imidlertid tunghørte og velger ofte å lytte til propaganda fra mørkets krefter som ønsker å bekjempe Gud og alt han står for. Bibelen forteller oss at du og jeg befinner oss midt i denne kampen. I vår del av verden kan det virke som om “de to vitnene” eller “Guds historie” er helt irrelevant for et godt liv. Man tar ikke stilling for eller imot, men ser på troen på Gud som noe besteforeldrene dine gjorde, eller noe som bare tilhører kulturarven i landets gamle kirkebygg. Den bibelske fortellingen har det derfor vanskelig i dagens samfunn.

Hvorfor hører de ikke hva vi sier?

Troende mennesker ser på seg selv som vitner om Guds rike. Men hvorfor er det ingen som forstår hva vi sier? Kan det ha noe å gjøre med måten vi sier det på? Kan det være fordi vi er så opptatt av bibelske finurligheter som overhodet ikke gir mening for dagens befolkning? Har vi oppfylt vår rolle som vitner hvis vi bare leverer et budskap, men aldri sjekker om mottakeren lytter eller forstår hva vi sier? Er vi mer opptatt av oss selv enn av å nå det andre hjertet? Kanskje folk ikke trenger bibelske Wikipedia-svar like mye som en åpenbaring av Guds interesse og kjærlighet til den enkelte? Når vi klager over at ingen er interessert i budskapet vårt, er det kanskje flere grunner enn manglende interesse. Hva kan det være?

Sal 119,41-48  |  Det Gud har sagt
Salme 119 er et bokstavdikt med 22 sangvers og med åtte linjer i hvert vers. De 22 versene begynner med hver sin bokstav fra det hebraiske alfabetet, fra første til siste bokstav i alfabetet. De åtte linjene i hvert sangvers har samme hebraiske bokstav. Noen nyere bibelutgaver bruker de hebraiske bokstavene til å vise skillet mellom salmens deler.

Salme 119 inneholder takk til Gud og tanker om Gud ord, bud, påbud og lov. Salmisten anerkjener Guds ord og forteller at han vil følge dem.

Til ettertanke
De to vitner i Åp 11,1-13 blir drept, men vekkes til live. I 11,1 er det ikke bare en hentydning til GT, men et sitat fra Esek 37,5.10. I Esekiels bok fortelles det at Gud skaper liv der alt håp er ute. Hvordan kan teksten om de to vitner i Åp 11,1-13 gi håp til oss som er Guds vitner i dag, og som erfarer at våre ord ikke strekker til eller forstås?

Hvordan kan vi formidle Bibelens ord på en slik måte at de som hører blir kjent med Jesus?

Les Sal 119,41-48. Salmisten forteller hvorfor han setter pris på og ønsker å leve etter det Gud har sagt i budene og loven. Om du skulle fortelle andre hvorfor du leser Bibelen, hvilke grunner vil du trekke fram?