Meny
Lukk

Sabbatsskolen

10
jun

11. Gjenkjent og godkjent

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Dyret i Åpenbaringsboken er godt kjent utenfor kirkens vegger. De fleste vil si at det er noe djevelsk, forførende og uønsket ved beskrivelsen av dyret. Politisk blir mange ting tilskrevet «dyret i Åpenbaringen».

Hvor lett er det å identifisere hva det snakkes om? Hvorfor snakkes det i bilder som er vanskelige å forstå? Hva er de underliggende prinsippene bak bildet av disse dyrene? Hvordan kan vi unngå å bli fanget i dyrets nett eller å frykte bedraget? Er det enkelt og greit? Bibelen nevner aldri det onde uten også å nevne Guds vei. Hvor er Guds vei i forhold til dyrets merke? Gir vi dyrets merke mer oppmerksomhet enn Guds merke i våre hjerter og på våre panner? Er det som beskrives en beskrivelse av hvordan det vil bli? Er det en oppskrift på hva jeg skal si til min neste? Dette er noen av spørsmålene vi ser på denne uken.

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Åp 13,11-18

Luk 17, 20-33

Ef 1, 3-14

 

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Åp 13, 11-18 | Dyr vs lam!

Draken, Dyret og Det andre dyret (Den falske profet) er en satanisk etterlikning av Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Draken gir dyret sin makt, slik Faderen gir Messias «all makt i himmel og på jord». Dyret får et dødssår som blir leget, slik Jesus dør og står opp. Det andre dyrets oppgave er å lede mennesker i tilbedelse av det første ved hjelp av tegn og under (sml Den hellige ånds mirakler i Apostlenes gjerninger). Om ikke annet er denne falske treenigheten et sterkt vitnesbyrd om den ekte og at det er Jesus som er verdig vår tilbedelse. Men det virkelig sataniske er at den bruker forførelse og rå makt, mens lammets makt utøves ved selvoppofrelse og kjærlighet. Det er fordi Jesus heller ville dø enn å sloss mot sine fiender, at verden kan ha tillit til ham som det nye rikets evige hersker (Åp 5,8-14). Dyret demonstrerer «the love of power,» mens Jesus demonstrerer «the power of love». Hvor ser vi disse to prinsippene spille seg ut i vår tid?

Luk 17, 20-33 | Kan endetiden være som i dag?

Til Fariseerne sier Jesus: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene.» Til disiplene sier han: «For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag.» Er dette selvmotsigende? Eller kan det være slikt at GUDS RIKE skulle komme «midt i blant dere» lenge lenge før MENNESKESØNNEN skulle komme til syne på sin dag?

Det nye testamente kaller tiden etter at Jesus ble innsatt som konge for «de siste dager» eller «de siste tider» (Apg 2,41, Hebr 1,2; 1 Kor 10,11). Som borgere i dette gudsriket som alt har kommet, men som også skal komme, er det vår oppgave å leve himmelens livsstil allerede nå. Peter skriver: «Slutten på alle ting er nær…. fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig» (1 Pet 4,7-8).

Ef 1, 3-14 | I lyset av håpet

I Kristus har Gud…
Velsignet oss [ikke-jøder] (v.3) (Slik han lovet å velsigne Abraham og hans familie i 1 Mos 12,1-3)

Utvalgt oss [ikke jøder] til å være hans barn (v. 4-6) (slik han valgte Abraham og hans etterkommere)

Frikjøpt oss [ikke jøder] fra nasjonene ved sin nåde (v. 7-10) (slik han befridde Israel fra Egypt)

Gjort oss [ikke-jøder] til arvinger og gav oss ånden som pant (v. 11-14)(slik han lovet Israel landet til arv)

En setning som gjentas tre ganger er: «Til lov og pris for hans herlighet» (v. 6, 12 og 14). Da blir spørsmålet: Hvem er det som skal love å prise Gud på grunn av oss? Er det folkeslagene? De som kommer til tro? Vet du om noen? På hvilken måte merker du Ånden?

Ettertanke

På hvilke måter reflekterer livet mitt det håpet jeg lever i?
På hvilke måter reflekterer menigheten min det håpet vi har?
Hvordan modellerer vi Guds drøm å forene alle?
På hvilket måter skaper troen vår lengsel i andre?

Refleksjonsspørsmål

Endetidsfasit

De fleste kristne kirkesamfunn har en eller annen tolkning av hvordan fremtiden og tiden før Jesu gjenkomst utspiller seg. Hvorfor er en endetidsfasit viktig for oss? Hvordan påvirker det meg å oppleve at jeg vet hva som kommer til å skje. Har det stor innvirkning på livet mitt som kristen? Hva er faren ved å ha en fasit for hva alt i Åpenbaringsboken betyr? Vil andre mennesker bli ført til Gud ved at slike
hemmeligheter blir avslørt?

Livets gang

Frykt kan være en motivasjonsfaktor. Bruker Jesus til denne motivasjonen? Hvordan skal vi forholde oss til frykten for endetidens hendelser? Hva betyr det for deg at Jesus sier «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende»? Betyr det at jeg ikke skal frykte for endetiden? Er forkynnelse preget som skaper frykt, en god måte å tiltrekke seg mennesker på?

Er Åndens gjerning større enn dyrets merke?

Kan vi fokusere så mye på det onde at vi ikke gleder oss over Guds rike? Hva menes med å være beseglet med Åndens segl og ha forskudd på vår arv i Guds familie? Hvordan kan denne tanken beskytte oss mot det som helt sikkert vil komme over verden før Jesus kommer? Hva betyr det i praksis å leve med løftet om vår arv? Står Guds segl i våre hjerter i kontrast til dyrets merke? Bør vi frykte at vi kan få dyrets merke uten å være klar over det, og hva betyr det å leve i en verden som følger dyret?