Lukk
Foto: Bjørn Knutsen

Menigheten - Vi tror at Gud leder oss

Jesus forlot sine disipler med et enestående oppdrag: å fortelle verden om hans kjærlighet og hans løfte om å komme tilbake. De skulle også elske mennesker slik han elsket dem.

Det var både modig og risikabelt å overlate sitt budskap til mennesker. Men selv om Gud visste at folk ofte ville svikte ham og til og med fordreie hans sannhet, ville han jobbe med oss.

Risikoen var verdt belønningen. Som Jesu etterfølgere, kalles og inspireres kirken til å handle som ham: tjene andre uselvisk, stole på Gud for styrke, tilegne seg Guds ord og fortelle verden om hans kjærlighet. Menn og kvinner, rike og fattige, folk fra alle samfunnslag og kulturer har lik tilgang til frelsen.

De troende støtter og oppmuntrer hverandre når de tilber og bruker tid til å studere Bibelen sammen. Kristne feirer frelsen gjennom Herrens nattverd. Gjennom dåpen tilkjennegir de døpte at de vil følge Jesus, og de innlemmes i menigheten.

Jesus lovet at alt han gjorde da han var her, ville bli fullført gjennom hans kirke. Vi er bare en svak refleksjon av Frelserens fullkommenhet, men Jesus leder fortsatt sin kirke.

I verdens siste dager, da mye av Guds budskap vil bli forsømt og vraket, kaller Gud oss til å huske de karakteristiske kjennetegnene på hans sannhet. Åpenbaringsboken forteller om tre engler som blir sendt til Jorden med et siste budskap om håp og advarsel. Fortellingen deres symboliserer endetidsoppdraget til Guds folk.

Den hellige ånd gir hver enkelt av oss spesielle åndelige gaver og ferdigheter for å dele Guds kjærlighet, og styrke andre. Gjennom undervisning og forkynnelse til oppmuntring og profetier, har Den hellige ånd gitt kirken de gaver den trenger for å utføre sitt arbeid.

Menigheten

Menigheten er Guds familie på jorden. Vi tjener, feirer, studerer og tilber sammen. Med Jesus som leder og gjenløser, er menigheten kalt til å gi det gode budskapet om frelse til alle.

Menigheten i endetiden og dens oppdrag

I endetiden kaller Gud sitt folk til å fokusere på kjernesannhetene. Menigheten forkynner at Jesus kommer igjen, påpeker at Gud er Skaperen, og minner om dommen og faren for åndelige kompromiss.

Enhet i Kristi legeme

Menneskekroppen er det perfekte bilde på Guds folk på jorden. Som kroppen, består kirken av mange deler som er totalt forskjellige fra hverandre. Men når Den hellige ånd får lede, er den likevel harmonisk, med et samlende oppdrag.

Dåpen

Dåpen symboliserer og bekjentgjør vår nye tro på Kristus og vår tillit til hans tilgivelse. Slik den døpte legges i vannet, og reises opp igjen, uttrykker dåpen at den døpte begraver sitt gudløse liv og reises opp igjen til et nytt liv med Jesus fylt av Den hellige ånds kraft.

Nattverden

Herrens nattverd symboliserer at vi anerkjenner og tar inn over oss at Jesus døde og gav sitt blod for oss. Med et selvransakende blikk på egne holdninger, vasker vi hverandres føtter, mens vi minnes Jesu eksempel på ydmykhet.

Åndelige gaver og tjenester

Den hellige ånd utruster oss med evner og talenter til å opphøye Gud og utføre kirkens oppdrag, enten det skjer gjennom undervisning, forkynnelse, kunst, omsorg eller profeti.

Den profetiske gave

I endetiden, som på Bibelens tid, har Den hellige ånd velsignet Guds folk med nådegaven å profetere. En av Adventistkirkens grunnleggere, Ellen G. White, viste at hun hadde denne gaven.