Lukk
– Det var en stor glede og lettelse å se at Jødisk Bo- og Seniorsenter samt Mosserødhjemmet er på plass i budsjettforslaget for 2024, sier Anita Hagler, daglig leder ved Mosserødhjemmet.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Bevilgningen til Mosserødhjemmet på plass i statsbudsjettet

Lettelse over at viktig ordning for jøder og adventister videreføres.

Anita Hagler, daglig leder ved Mosserødhjemmet, er veldig godt fornøyd med at Jødisk Bo- og Seniorsenter og hennes egen institusjon er inne med 10,1 millioner kroner i posten Særlige omsorgsbehov i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2024.

Det var stor spenning knyttet til denne posten i år fordi forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslo å avvikle tilskuddet over en periode på tre år. Forslaget til statsbudsjett for 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet inneholder ikke noen plan om å avvikle tilskuddsordningen.

Lettelse hos institusjonene

– Det var en stor glede og lettelse å se at Jødisk Bo- og Seniorsenter samt Mosserødhjemmet er på plass i budsjettforslaget. Det er alltid spennende når vi ikke får noen signaler fra departement i forkant. Jeg er glad for at departementet har fulgt opp våre innspill etter møtet med dem i juni, og at bevilgningen sikrer at vi kan drive videre slik vi ønsker, sier Hagler.

I Det Mosaiske Trossamfund er det også lettelse over at det ikke ligger noen føringer i det framlagte budsjettforslaget om avvikling av ordningen, slik det ble foreslått i fjor.

– I lys av forlaget til statsbudsjett for et år siden, og det vi måtte gjøre av påvirkningsarbeid den gangen, er vi veldig glade og lettet for det nye budsjettforslaget, sier Ervin Kohn, forstander emeritus i Det Mosaiske Trossamfund.

Forutsigbarhet for institusjonene

Anne Kjersti Toft, bransjeleder omsorg i Virke ideel og frivillighet, har fulgt nøye med på denne posten i budsjettet.

– Vi er glade for at Regjeringen anerkjenner det viktige arbeidet Mosserødhjemmet og Jødisk Bo- og Seniorsenter gjør for eldre med særskilte omsorgsbehov og med bevilgningen sikrer forutsigbarhet for disse institusjonene, sier Toft.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 økes tilskuddet fra 9,5 til 10,1 millioner kroner. En økning på 6,3 % fra det som ble bevilget i det vedtatte budsjettet for 2023.

Forstander emeritus i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er både glad og lettet over at bevilgningen til Jødisk Bo- og Seniorsenter er opprettholdt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

På statsbudsjettet siden 1996

Ordningen ble opprinnelig vedtatt i statsbudsjettet for 1996 på bakgrunn av de særskilte behov pleietrengende jøder og adventister har. Bevilgningen over statsbudsjettet brukes til å gi kommunene en rabatt på 60 % av ordinær pris ved institusjonene, når de sender eldre med innvilget opphold i institusjon, til henholdsvis Mosserødhjemmet og Jødisk Bo- og Seniorsenter.

Da Regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett for 2023 i fjor høst, var forslaget at bevilgningen til de to institusjonene skulle reduseres med om lag 3 millioner kroner, ned fra 9 millioner de senere årene. I tillegg ble det varslet at Regjeringen ønsket å avvikle hele ordningen i løpet av tre år.

Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet var at «Tilskuddet har over flere år hatt dårlig måloppnåelse.» (2022-2023 Prop. 1 S Helse- og omsorgsdepartementet, s 219). Mosserødhjemmets ledelse er enig i at antall personer som har fått innvilget opphold ved hjemmet innenfor den aktuelle ordningen, har sunket over flere år.

Budsjettavtalen mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene medførte at støtten ble opprettholdt i budsjettet Stortinget vedtok i desember 2022.

I juni i år møtte Anita Hagler og Tor Tjeransen, leder for Adventistkirkens avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet, representanter for Helse- og omsorgsdepartementet. Der ble departementet orientert om hvordan ordningen fungerer i praksis, sett fra institusjonens ståsted.

Mosserødhjemmet ligger i Sandefjord og har 58 sykehjemsplasser. Av disse har Sandefjord kommune avtale om bruk av 53 plasser. Hjemmet eies og drives av Syvendedags Adventistkirken. Pleietrengende som ønsker en plass ved Mosserødhjemmet, bør ta kontakt med daglig leder Anita Hagler på et tidlig tidspunkt, slik at hjemmet kan gi nødvendig informasjon til den aktuelle kommunen og ellers bistå i prosessen.

Jødisk Bo- og Seniorsenter ligger like ved den jødiske synagogen i Oslo og har 6 sykehjemsplasser og 16 aldershjemsplasser. Der sørger erfarne kokker for at beboerne får kosher mat. Senteret ble etablert i 1988.

Tilbake til nyhetsarkiv