Meny
Lukk
Anita Hagler, daglig leder for Mosserødhjemmet, hadde et møte med Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 22. juni om ordningen som gir kommuner rabatt på plass ved Mosserødhjemmet.
Foto: Widar Ursett/ADAMS.

Mosserødhjemmet i møte med departementet

God dialog med embetsverket.

Torsdag 22. juni hadde representanter for Mosserødhjemmet og Adventistkirken et møte med embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema var posten i Statsbudsjettet som heter Tilskudd for opphold i institusjoner for eldre med særskilte behov.

Særskilte behov for eldre jøder og adventister

Ordningen ble opprinnelig vedtatt i statsbudsjettet for 1996 på bakgrunn av de særskilte behov pleietrengende jøder og adventister har. Bevilgningen over statsbudsjettet brukes til å gi kommunene en rabatt på 60 % av ordinær pris ved institusjonene, når de sender eldre med innvilget opphold i institusjon, til henholdsvis Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter.

Det er de særlige kostholdsreglene både adventister og jøder følger, samt sabbatshelligholdelsen som er anført som de særskilte behovene.

Midlene i den aktuelle posten i Statsbudsjettet overføres til institusjonene fra Helsedirektoratet i henhold til det antallet pasienter som er berettiget rabatten.

Da Regjeringen la fram Statsbudsjettet for 2023 i fjor høst, var forslaget at bevilgningen til de to institusjonene skulle reduseres med om lag 3 millioner kroner, ned fra 9 millioner de senere årene. I tillegg ble det varslet at Regjeringen ønsket å avvikle hele ordningen i løpet av tre år.

Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet var at «Tilskuddet har over flere år hatt dårlig måloppnåelse.» (2022-2023 Prop. 1 S Helse- og omsorgsdepartementet, s 219). Mosserødhjemmets ledelse er ikke uenig i at antall personer som har fått innvilget opphold ved hjemmet innenfor den aktuelle ordningen, har sunket over flere år.

Budsjettavtalen mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene medførte at støtten ble opprettholdt i budsjettet Stortinget vedtok onsdag 14. desember 2022.

Orientering om ordningen i praksis

Anita Hagler, daglig leder ved Mosserødhjemmet og Tor Tjeransen, leder for Adventistkirkens avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet, møtte fire ansatte i departementet. Hensikten med møtet var å gi departementet en beskrivelse av hvordan ordningen fungerer i praksis, sett fra institusjonens ståsted, peke på noen årsaker til at færre pasienter får innvilget opphold i henhold til ordningen, samt få innspill fra departementet på hva som kan gjøres for å bedre måloppnåelsen.

Hagler forklarte at en av årsakene til at færre adventister får innvilget plass ved Mosserød hjemmet nå enn tidligere, er at saksbehandlingen i kommunene tar lang tid. Noen pasienter er så syke at de dør i løpet av tiden saksbehandlingen tar. Pasienter som får innvilget plass ved Mosserødhjemmet er sykere nå enn det som var vanlig på 1990-tallet. Dermed vil den enkelte pasient også ha kortere botid i institusjonen enn det som var vanlig før. Hagler nevnte også at kommunale avslag av og til blir overprøvd av Statsforvalteren, som er klageinstans.

En årsak til lang saksbehandling i kommunene kan være at ordningen ikke er godt nok kjent av dem som behandler søknadene om plass. Hagler og Tjeransen spurte om det var mulig at departementet kunne sende et rundskriv for å orientere kommunene om tilbudet.

Svaret på dette spørsmålet var at rundskriv brukes til å klargjøre lovforståelse. Fra departementets side er det Statsbudsjettet som er statens orientering om tilbudet. Departementets representanter oppmuntret Mosserødhjemmet til å sende en orientering om ordningen til aktuelle kommuner.

Mosserødhjemmet ligger i Sandefjord og har 58 sykehjemsplasser. Av disse har Sandefjord kommune avtale om bruk av 53 plasser. Hjemmet eies og drives av Syvendedags Adventistkirken. Pleietrengende som ønsker en plass ved Mosserødhjemmet, bør ta kontakt med daglig leder Anita Hagler på et tidlig tidspunkt, slik at hjemmet kan gi nødvendig informasjon til den aktuelle kommunen og ellers bistå i prosessen.

Tilbake til nyhetsarkiv