Meny
Lukk
Delegatene til generalforsamlingen for Østnorsk distrikt, stemte nei til et forslag om å utrede muligheten for å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

ØND vil ikke ha union av menigheter

Organisasjonskomiteens forslag ble nedstemt.

Forslaget fra organisasjonskomitéen om å begynne en prosess med Generalkonferensen for å undersøke muligheten for å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge i en union av menigheter, ble nedstemt av delegatene til generalforsamlingen for Østnorsk distrikt (ØND) søndag 15. mai. Også delegatene til generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt vendte tommelen ned for forslaget under sin generalforsamling.

Rapporten fra organisasjonskomitéen var en av de viktigste sakene som ble behandlet under generalforsamlingen i ØND. Den andre viktige saken var spørsmålet om unionens håndtering av spørsmålet om likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Organisasjonskomitéen ble oppnevnt av unionsstyret etter et vedtak ved unionens generalforsamling i 2015. Komitéen har hatt disse medlemmene: Bjørn Eivind Holm (leder/DNU), Bjørn Knutsen (sekretær/VND), Finn Andersen (VND), Hilde T. Huru (NND), Vinjar Fønnebø (NND), Cato Steinsvåg (ØND), Dagfinn Møller Nielsen (ØND), Edel Krøll (ØND). Komitéen har hatt 11 møter i perioden 2017-2019.

Benedicte Pran Wiik fra Ulsrud menighet syntes at rapporten fra organisasjonskomitéen ikke inneholdt en tilstrekkelig konsekvensutredning av hva forslagene ville føre til.

– Jeg føler at dette er prematurt, sa hun.

Pastor Atle Haugen pekte på at selv om nordlendinger lett reiser til Oslo, virker avstanden fra Oslo til Tromsø betydelig lengre enn motsatt vei. Han pekte på at den norske organisasjonsmodellen har potensiale vi ikke har utnyttet fullt ut.

– Jeg ønsker meg en styrking av mulighetene innenfor nåværende organisasjonsmodell, heller enn å innføre en union av menigheter, sa han.

Tommy Berglund har vært medlem av distriktsstyret i ØND i perioden 2015-2020. Han mente at dagens organisasjonsmodell ikke var gunstig i forhold til det arbeidet vi skal utføre.

– Vi opererer hele tiden et sted midt mellom to organisasjonsmodeller. Vi har distrikter uten tenner, mente han.

Sergey Panfilov, delegat fra Strømmen menighet, var opptatt av at organisasjonsmodellen vi bruker, må være rigget for menighetsvekst.

– Hvis menighetene vokste raskere, ville det være umulig å tenke en union av menigheter, sa han.

Det ble votert over følgende forslag: «Generalforsamlingen i ØND ber DNU-styret om å anmode Generalkonferensen om å sette i gang prosessen med å vurdere om DNU kan organiseres som en union av menigheter, under forutsetning av at det er 2/3-flertall i både unionens og distriktenes generalforsamlinger.»

Avstemningsresultatet ble: Ja: 40     Nei: 90

Nei til ny distriktsinndeling

Et forslag om å be unionsstyret vurdere en ny inndeling av distriktene i Norge for å få en jevnere fordeling av antall medlemmer i distriktene, ble også nedstemt. Men stemmeresultatet var svært jevnt. 54 delegater stemte ja, mens 59 stemte nei.

Forslaget om at all personaladministrasjon skal samles hos DNU fikk et overveldende flertall med 115 delegater som stemte for, og 16 som stemte mot.

I debatten om dette punktet, sa Melissa Myklebust Wilson at hun i ansettelsesprosessen som fersk pastor syntes det hadde vært vanskelig å forholde seg til «sammensuriet av høye herrer».

Vedtektsendringer

Behandlingen av vedtektsendringer i ØNDs generalforsamlinger har ofte ført til et stort engasjement med mange innlegg og diverse forslag til endringer. Det skjedde ikke denne gangen.

Generalforsamlingen var på overtid da vedtektsendringene ble behandlet. Ordstyrerne foreslo å behandle dem som blokk, og slik ble det. Som i Nordnorsk distrikt ble det ingen debatt rundt endringsforslagene. Delegatene var tydelig fornøyd med forslagene. Forslagene til vedtektsendringer har vært koordinert mellom distriktene for å få mest mulig likelydende vedtekter i de tre norske distriktene.

Som et resultat av utsettelsene på grunn av pandemien, inneholdt forslaget til vedtektsendringene et punkt som regulerer hvordan distriktet skal forholde seg ved et behov for utsettelser, eventuelt behov for å bruke digitale eller andre hjelpemidler for at delegater kan delta i generalforsamlingen i et fjernmøte. Dette punktet trekker veksler på lignende vedtak gjort for Generalkonferensen.

Den aktuelle paragrafen lyder slik:

§ 7.4

Som hovedregel skal ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger avholdes med delegerte fysisk samlet der styret har valgt å avholde generalforsamlingen. Delegerte kan imidlertid etter vedtak i styret delta ved hjelp av et fjernmøte, der alle delegerte kan høre hverandre samtidig og ha anledning til å komme med innlegg. Begrunnelsen for deltakelse via fjernmøte skal angis i protokollen. Deltakelse på denne måten godkjennes som personlig tilstedeværelse på den aktuelle generalforsamlingen. Stemmer avgitt eksternt skal gjennomføres på en betryggende måte og ha samme gyldighet som om delegerte møttes og stemte på stedet (jf. § 13 tredje ledd).

Vedtektsendringene ble vedtatt med 96 stemmer for og 3 stemmer mot.

Tilbake til nyhetsarkiv