Lukk

Bønn

Bruk bønnene i Bibelen til å berike ditt bønneliv.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Ti bønner i Bibelen

I alle tider har mennesker bedt til Gud. Noen har ropt til ham i fortvilelse og bedt om hjelp. Andre har lovprist Gud for hans kjærlighet og nåde. Mens andre igjen har vært opptatt av å takke Gud for hans trofasthet, hjelp og omsorg. Uansett hvilke situasjoner du møter i livet, finnes det bønner i Bibelen som uttrykker noe av det du tenker på.

Du kan be bønnene du finner i Bibelen, og du vil sikkert oppleve at bønnelivet ditt blir beriket med nye temaer. Her har vi samlet ti inspirerende bønner med varierende tema. Du ser referansen til hele bønnen i overskriften for hver bønn, mens vi kanskje bare siterer en del av bønnen.

Herrens bønn (Matteus 6:9-13)

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matthew 6:9–13)

Jesu bønn for disiplene om at de må være ett (Johannes 17:1-26)

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. (Johannes 17:20.21)

Salomos bønn ved innvielsen av tempelet (1 Kongebok 8:23-53)

Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud! Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for deg i dag. (1 Kongebok 8:28)

Nehemja bekjenner synd for Gud (Nehemja 1:5-11)

La ditt øre lytte og øynene dine være åpne så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelittene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet. (Nehemjah 1:6)

David ber om veiledning (Salme 25:1-22)

Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp. (Salme 25:4.5)

En bønn om nåde (Salme 51:1-19)

Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. (Salme 51:3-5)

Paulus ber om Den hellige ånd (Efeserbrevet 1:17-19)

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Efeserbrevet 1:17–19)

Himmelske vesener takker Gud (Åpenbaringen 11:17-18)

Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, fordi du har grepet makten, din store makt, og er blitt konge. (Åpenbaringen 11:17)

Profeten Daniel ber om nåde (Daniel 9:4-19)

Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din store barmhjertighet. Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt.» (Daniel 9:18.19)

Salmisten ber til den gode hyrde (Salme 23:1–6)

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. (Salme 23:1.2)

Bønn, bønneliv, Bibelen.