Meny
Lukk
Foto: imtmphoto/iStock/Getty Images Plus/Getty Images

Bønneukelesningene 2021, del 1

Englebudskapene og kirkens misjon.

Gud kaller oss til å gå

Gud har til alle tider gitt sitt folk et spesielt oppdrag. Detaljene om hvordan oppdraget skal utføres kan variere, men endemålet er alltid det samme: å føre mennesker til et frelsende forhold til Gud som vil vare i evigheten.

For mer enn 2500 år siden kalte Gud en ung mann til et viktig oppdrag som ikke bare varte gjennom hele hans levetid, men også opp gjennom tidene og ut over vår tid. Da han stod uredd frem for kongen, var Daniel et klart lys der han talte til konger i nærvær av den Kongenes konge som «åpenbarer mysterier» og kunngjør «det som skal skje» (Daniel 2:29).

Disse profetiene, spesielt dem om de siste tider, blir identifisert som en «liten bok» i Åpenbaringen 10 og er forseglet til endens tid. Johannes får beskjeden, «Gå bort og ta den åpne boken … Ta bokrullen og spis den! Den vil svi i magen din, men i munnen din skal den være søt som honning» (Åpenbaringen 10:8-9).

I Åpenbaringen 10 representerer Johannes Guds folk som opplevde den store skuffelsen i 1844. Den åpne boken er Daniels bok, som inneholder den 2300 dager/år lange profetien om rensingen av helligdommen og den undersøkende dom. Troen på at Jesus var i ferd med å komme, var søt for de adventtroende, men da Kristus ikke sto frem som forventet, ble det en bitter skuffelse. De hadde forkynt budskapet om Jesu gjenkomst, men arbeidet deres var ennå ikke fullført. Et tilleggsbudskap må gis til hele verden. Dette tredelte budskapet er skissert i Åpenbaringen 14:6-12 og er kjent som de tre englebudskapene.

Profetiens ånd forteller oss at de to første budskapene ble gitt av de første adventtroende. Det tredje budskapet vil bli lagt til de to første og vil bli gitt rett før Jesus kommer igjen. Kombinasjonen av disse tre budskapene vil bli den endelige appellen Gud gir til verden.

Vår misjon som Guds siste menighet blir tydeliggjort slik: «I en særskilt forstand er syvendedags adventistene satt i verden til å være vektere og lysbærere. Til dem er blitt betrodd den siste advarsel til en fortapt verden. Vidunderlig lys fra Guds ord skinner på dem. Et arbeid av største betydning er gitt dem, nemlig å forkynne den første, den annen og den tredje engels budskap. Ikke noen annen gjerning har så stor betydning. De må ikke tillate noe annet å oppta deres oppmerksomhet.» Verden skal bli advart, og Guds folk skal vise seg tro i det tillitsvervet som er overlatt til dem»[1]

Siden Gud har betrodd oss å forkynne disse budskapene for verden, er det viktig at vi forstår budskapene og betydningen av å dele dem.

Første budskap

Den første engels budskap (vers 6-7) forkynner det evige evangelium, frelse i Kristi rettferdighet og nåde – hans rettferdiggjørende og helliggjørende kraft. Engelen kunngjør at dommens time er kommet og ber folk vende tilbake til sann tilbedelse av Gud i erkjennelse av ham som skaper.

Kunngjøringen om at vi lever i dommens tid bygger på oppfyllelsen av profetien i Daniel 8:14 – etter 2300 morgener og kvelder (eller profetiske dager, som tilsvarer år) ville helligdommen bli renset. Siden 22. oktober 1844 har vi levd i den perioden som er kjent som dommen før gjenkomsten – renselsen av den himmelske helligdommen. Resultatene av denne undersøkende dommen vil avgjøre hvem som blir med til himmelen når Jesus kommer tilbake.

Kallet om å tilbe Gud som skaper pålegger automatisk folk å holde den dagen som ærer hans skaperakt. Vi er blitt fortalt at «Sabbaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det.»[2]

Men det å tilbe Gud som skaper er noe mer – vi må være villige til å forkaste falske teorier om livets opprinnelse. Det er umulig å tro på evolusjon og likevel si at Gud er himmelens og jordens skaper. De to tankene hører ikke sammen. Dessuten er evolusjon en del av spiritismen, siden «spiritismen lærer at mennesket er i stadig utvikling, at det fra fødselen av er skjebnebestemt til en evigvarende utvikling mot det guddommelige.»[3]

Andre budskap

Den andre engelens budskap står i Åpenbaringen 14:8, og kunngjør Babylons fall. Det ble først lagt frem sommeren 1844.[4] Siden denne kunngjøringen følger forkynnelsen av dommen i profetien, og fordi kirkene som dette budskapet gjelder, en gang var rene, viser Babylon her til menigheter som har forkastet advarselen om dommen.

Det andre budskapet, at Babylon er falt, gjentas i Åpenbaringen 18:1-4. Guds folk som fremdeles er i Babylon, blir kalt ut slik at de ikke skal være skyldige i å ha del i hennes synder, og de vil ikke motta de plagene som skal utøses over henne. Derfor består Babylon av kirker som lærer mange av de teologiske vrangforestillingene som har kommet til oss gjennom middelalderkirken.

Selv om Babylons fall begynte sommeren 1844, er dette en gradvis prosess som ikke vil være fullført før: (1) kirkene avviser de tre budskapene i Åpenbaringen 14 og aksepterer de sterke vrangforestillinger og løgnens underverker som Satan legger frem; (2) disse frafrafalne kirkene forener seg fullt ut med verden og aksepterer og tror det verden aksepterer og tror.[5]

For at Guds folk som fortsatt er i Babylon skal forstå at det haster med å komme seg ut, må de bli klar over Babylons synder og feil. Dette pålegger Guds folk et enormt ansvar for å utføre hans oppdrag med å forkynne disse budskapene. Selv om denne forkynnelsen vil bli møtt med intenst sinne og stor motstand fordi Babylon avsløres for hva den er, må vi gå frem med kristen kjærlighet og bibelsk ekthet, akkurat som de i tidligere tider har utført sitt gudgitte oppdrag.[6]

Tredje budskap

Den tredje engelens budskap (Åpenbaringen 14:9-11) inneholder en klar advarsel: ikke tilbe dyret eller dets bilde eller motta dets merke. Dette budskapet er basert på profetien i Åpenbaringen 13. Dyret står for den frafalne kirken. Bildet av dette dyret er skapt av det andre dyret, som står for USA. Legg merke til Ellen Whites forklaring: «Skal De forente stater kunne lage et bilde av dyret, må de religiøse kretser ha så stor innflytelse over statsmakten at de kan bruke den for å nå sine egne mål.»[7]

I mer enn 200 år har USA stått som et fyrtårn for religionsfrihet. Men ifølge bibelske profetier kommer det en tid da religionsfriheten vil bli krenket, og en bevegelse vil kontrollere myndighetene i den grad at lover vil bli vedtatt for å oppfylle de frafalne kirkenes ønsker. Resultatet av at dette bildet dannes er intoleranse overfor alle som er uenige i hva dette kirke/stat-forholdet krever.[8]

Dyrets merke, overholdelse av en falsk hviledag, er en institusjon som gir klart uttrykk for dyrets autoritet. Én kirke skryter av at den har endret sabbaten fra den syvende dag (lørdag) til søndag. Andre kirker sier de tilber på søndag til minne om Kristi oppstandelse. Ingen av påstandene er bibelske.

Frafalne religiøse ledere vil bli fylt av sinne når de ikke kan tilbakevise bibelske bevis for lørdagens hellighet, og sabbatsholdere vil bli forfulgt og kastet i fengsel. Midt i disse hendelsene vil forkynnelsen av det tredje budskapet ha stor virkning når folk ser at profetiene blir oppfylt nøyaktig slik det ble sagt at det ville skje. Etter som konflikten mellom sannhet og løgn tilspisser seg, skjer det en utrensking i Guds menighet. «Når stormen nærmer seg, vil mange som har gitt seg ut for å tro den tredje engels budskap, men som ikke er helliggjort ved lydighet mot sannheten, svikte sin overbevisning og slutte seg til motstanderne. Ved å alliere seg med verden og godta dens holdninger vil de komme til å se saken fra dens synspunkt. Og når prøven kommer, velger de det som er lett og populært. Begavede og veltalende personer som engang gledet seg over sannheten, vil da bruke sine evner til å bedra og villede folk. Det blir bittert fiendskap mellom dem og deres tidligere trosfeller.»[9]

De som holder fast ved sin Frelser og nekter å forlate sannhetene i de tre englebudskapene, innser at de gjennom Guds kraft må fortsette oppdraget og overlate resultatet til ham. «Med ansikter som stråler av hellig hengivenhet, haster Guds tjenere fra sted til sted for å forkynne budskapet fra himmelen. … Budskapet blir ikke forkynt så mye ved argumenter som ved den dype overbevisning Guds Ånd gir. … Sannheten blir klarere, og oppriktige mennesker bryter de stengsler som har holdt dem tilbake. … Tross alle krefter som har alliert seg mot sannheten, går mange over på Herrens side.»[10]

Brødre og søstre, det vi ser i dag er en vekker som oppfordrer oss til å se til Guds ord og være rede for det som kommer. Når vi stoler helt på Jesus og Den hellige ånds kraft, vil vi kunne utrette hva som helst. Gud forbereder oss på at senregnet skal falle slik at vi kan forkynne de tre englenes livgivende budskap med høy røst.

I dag inviterer jeg deg til å svare på Guds kall ved å si: «Ja, Herre, ved din styrke og kraft vil jeg gå og forkynne de tre englebudskapene. Jeg er villig til å gå, samme hvor du sender meg.» Amen.

Spørsmål til ettertanke:

  1. Hvorfor er det viktig å lese de tre englebudskapene i de bibelske profetienes større sammenheng?
  1. Hva vil du si til folk som har lest denne lesningen og forteller deg at de blir redde ved tanken på endetiden og det som skal skje?
  1. Hvordan vil du uttrykke kjernen i de tre englebudskapene hvis du skulle dele dem med en venn som aldri har hørt om dem?

Sluttnoter

[1] Testimonies for the Church, bind 9, side 19.

[2] Alfa og Omega, bind 8, side 109 [GC 605].

[3] Alfa og Omega, bind 8, side 62 [GC 554].

[4] The Great Controversy, side 389.

[5] The Great Controversy, side 390.

[6] Alfa og Omega, bind 8, side 110 [GC 606].

[7] Alfa og Omega, bind 7, side 372 [GC 443].

[8] Alfa og Omega, bind 7, side 373 [GC 445].

[9] Alfa og Omega, bind 8, side 112-113 [GC 608].

[10] Alfa og Omega, bind 8, side 116 [GC 612].