Meny
Lukk
Foto: MarioGuti/iStock

Det første bud

Når Gud tar vare på oss trenger vi ikke flere ting.

Utfordringer
Du og jeg blir daglig utsatt for påvirkning i forhold til hva som er menneskets virkelighet. På verdensbasis er det er det et utall av religioner, politiske oppfatninger, og mennesker som alle har meninger om menneskets virkelighet. Medier av ulike slag blir nyttet til å presentere ulike oppfatninger. Alternativene er mange og forvirringen kan være stor.

Hva er virkelighet?
Metafysikken er den delen av filosofi en som fokuserer på hva virkeligheten er. Noen av de fundamentale spørsmålene er: Finnes det mer enn den virkelighet vi sanser? De tingene vi sanser, er de virkelige og uavhengig av den som sanser, eller påvirkes de av oss idet vi sanser. Finnes en objektiv sannhet eller er den subjektiv? Dette er noen av de spørsmål som ofte stilles.

Virkelighet og det første budet
De fleste vil antagelig hevde at det vi sanser eksisterer. Men, mange er overbevist om at det finnes noe i tillegg til den sansbare virkeligheten – de fleste religioner hevder jo dette. Kristendommen hevder at det finnes en Gud utenfor den sansbare virkelighet. I 2 Mosebok 20:3 leser vi: «Du skal ikke ha andre Guder enn meg.» Med andre ord, Bibelen har en klar virkelighetsoppfatning av hvem Gud er, hvem mennesket er og hva verden er.

Det første budet slår fast at alternative virkelighetsoppfatninger ikke er likestilt. Da budene ble presentert, representerte Baal, Astarte og andre avgudsbilder ulike virkelighetsoppfatninger blant omkringliggende populasjonsgrupper til Israel. Det samme gjelder også for dagens mange og ulike virkelighetsoppfatninger. Budet og Bibelen presenterer Gud som det eneste riktige alternativet når det gjelder å forstå mennesket.

Virkelighetsopplevelse og praksis
Det første budet setter også et skille mellom den sanne Gud og avguder. I praksis betyr dette at Gud ber oss om å stole på ham og la ham være den vi går til i bønn når vi møter frykt eller ønsker å takke. Gud ønsker å bli vist tillitt for den han er. En Gud som i henhold til sitt ord gir oss daglig brød, foreldre, barn, og daglig arbeid, osv.

Når dette skjer, prioriterer vi annerledes enn før. Da ønsker vi å være sammen med ham, gjøre noe for ham, tilbe ham, gi ham ære. Man ønsker å komme sammen med andre Guds barn i hans menighet. Man vil glede seg over at man kan gi noe tilbake til ham som har skapt alle ting. Når Gud er Gud for deg og meg, da er det han som betyr mest, og da kan Gud være den han ønsker mest av alt å være – nemlig din og min Gud.

Det første budet er også et nærgående spørsmål til hver enkelt av oss om hva vi holder for gud og dermed hva vi forventer oss av alt godt. Her kan nevnes penger, kjærlighet, stilling, studier, framtiden, selvutvikling, fred i verden og meg selv – ja, i så fall dyrker jeg en av avgud også når jeg er nokså nestekjærlig eller gudelig av meg. Samtidig forbyr budet oss å følge flokken. Budet bruker uttrykket du og spør ikke hva vi er enige om, men hva som er sannhet. Budet ble derfor utgangspunkt for kristne martyrer som valgte å gi sitt liv, for Luther som sa nei til Paven og for alle som sier nei til at andre guder er like mye Gud.

Å holde budet
Som menneske kan vi ikke holde det første budet. Til det har vi alt for mange avguder som trekker i ulike retninger. Men i budet finner vi også løsningen – nemlig at Gud er den eneste vi kan få hjelp fra. Her kommer troen inn i bildet. Ved troen på Jesus Kristus blir det første budet oppfylt fordi vi i troen lar Gud være Gud, dvs. som skaper og frelser, og mennesket være menneske, dvs. fortapt og i behov av frelse. Grunnlaget for oppfyllelsen av det første budet er Den Hellige Ånds arbeid som virker i oss til å overvinne den selvrettferdige avgud som finnes i oss og som får oss til å fortvile over oss selv.

Hvorfor skal vi ikke ha andre avguder? Jo, for hvis vi har det, da lever vi en løgn. Gud ønsker ikke at vi skal ha en virkelighetsoppfatning basert på fantasi. Han ønsker at vi skal se virkeligheten slik den er. Og virkeligheten er at det finnes bare en levende Gud. Det finnes kun en som kan gi virkelig liv, bare en som kan frelse. Det er han som har skapt oss. Det er han som kjenner oss og vet hva vi trenger til. Penger, kjæreste, stilling, utdanning etc., kan ikke gi virkelig liv. Det er denne virkeligheten Gud ønsker at vi skal se i øynene.

Guds allmektighet og tilbud
Når Gud åpenbarte seg på fjellet og gav budene til Moses, beskrev han seg selv som «Jeg er». Når Moses spør: Hvem skal jeg si har sendt meg? svarer Gud: Si «Jeg er» har sendt deg. Gud er den Gud som er, i motsetning til alle de guder som ikke er, eller ikke eksisterer. Han er en som aktivt stiller opp for oss.

Med dette som utgangspunkt trenger vi ikke flere penger, idoler, stillinger eller andre varianter av avguder, men den Gud som var villig til å gi opp sitt liv i himmelen, bli menneske, dø og stå opp igjen og alt dette for din og min skyld, slik at vi kan leve et evig liv sammen med ham i all evighet.

Å finne sannheten om mennesket er viktig, men i seg selv ikke nok. I Johannes 9:17 sier Jesus: «Jeg er veien, sannheten og livet.» Gud inviterer oss her med på en spennende reise gjennom livet hvor han ønsker å gå sammen med oss gjennom og gi oss et liv som inkluderer evigheten. Gud som skapte oss, ønsker å være sammen med oss i dag, i morgen og i all evighet. For et spennende liv.