Meny
Lukk

Ditt ord er en lykte for min fot

Bibelen som grunnlag for en kristen livsstil.

Det var en betydningsfull tid i mitt liv. Da jeg var ferdig på Takoma Academy i Maryland i USA, bestemte jeg meg for å fortsette studiene ved La Sierra College (nå universitet) i California, mer enn 4100 kilometer unna. Etter at jeg tok fatt på denne nye og viktige fasen av livet, sendte far meg et kort med følgende sitat, skrevet med hans egen håndskrift:

«Du må hellige deg til Gud hver morgen. Dette må være din aller første handling. La din bønn være: ‘Ta meg Herre, og la meg helt høre deg til. Jeg legger alle mine planer ved dine føtter. Bruk meg i dag i din tjeneste. Bli hos meg, og la all min gjerning bli gjort i deg!’ Dette er et daglig gjøremål. Overlat deg hver morgen til Gud for den dag som er begynt. Overlat alle dine planer til ham, slik at han kan gjøre dem til virkelighet eller forkaste dem, etter som han ser det er best. Slik kan du hver dag legge deg i Guds hånd, og på den måten vil ditt liv mer og mer bli dannet etter Jesu liv.»[i]

Ikke bare verdsatte jeg den tiden og omsorgen far viste da han delte dette med meg, men det betydde også mye å motta en så sterk åndelig veiledning fra profetiens ånd. Dette har gjort at jeg har vært glad i Ellen Whites skrifter siden den gang.

Det håndskrevne sitatet lå i Bibelen min i mange år, helt til jeg mistet den dyrebare boken. Jeg ba faren min skrive sitatet om igjen for noen år siden, og den versjonen har jeg fremdeles i Bibelen min. Det er et dyrebart sitat og en påminnelse om fars åndelige omsorg for meg. Tenk aldri at ditt åndelige fokus og den tiden du investerer i barna dine, er uvesentlig. Ved Den hellige ånds påvirkning og kraft vil det gi åndelige renter.

Kraften i Guds ord
Når vi innvier oss til Gud og legger våre planer i hans hånd hver dag, er det viktig å sette av tid til å høre ham snakke gjennom Bibelen. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti» (Salme 119:105).

I dagens verden kjemper mange humanistiske filosofier om vår oppmerksomhet, og de fører inn på en veldig mørk vei. Men Guds ords pålitelighet er bevist. Det lyser opp vår vei og gir oss pålitelig, guddommelig veiledning. Det er selve grunnlaget for å utvikle og bevare et forhold til Jesus Kristus, og for å lære hva det vil si å leve slik han ønsker for oss. Det er Kristi levende ord – en tidløs sannhet som er hevet over alle kulturer og viser vei til himmelens kultur.

I sitt møte med Satan sa Jesus frimodig: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn» (Matteus 4:4). Her ser vi at alle deler av Skriften er viktig. Vi påstår ikke at Gud dikterte Bibelen ord for ord, men vi aksepterer det som fullt ut inspirert av hans Ånd. Peter gjorde dette helt klart: «Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud» (2 Peter 1:19-21).

Grunnleggende sannhet
Mens han ba for disiplene (og for oss), pekte Kristus på Ordets kraft da han sa: «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet» (Johannes 17:17).

I en verden der sannhet regnes som noe relativt og basert på egne erfaringer, forkynner Kristus frimodig at hans Ord, Bibelen, er solid, uforanderlig sannhet. Gjennom hans hellige Ånds kraft virker hans sannhet på hjertet og forandrer og helliggjør oss.

Det er derfor Bibelen er grunnleggende for en kristen livsstil. Den viser oss hva det vil si å følge Kristus (se Matteus 5). Den gir oss guddommelige forbilder og åpenbarer at «God forstand vinner velvilje, svikeres ferd er alltid den samme» (Ordspråkene 13:15). Den gir oss tidløs visdom og «visdom til frelse» (2 Timoteus 3:15), men den er likevel enkel nok til at et barn kan forstå den. Gjennom historie og profetier ser vi hvordan Gud har ledet i fortiden og blir forvisset om at det som ennå skal skje, vil skje (Josva 21:45; 2 Korinterne 1:20). Av Skriftens sider lærer vi om vårt opphav og vår skjebne (1 Mosebok 1,1; Åpenbaringen 21:1, 7; 22:17).

Det er i Skriften og gjennom bønn vi blir kjent med Gud. «Ønsker du å lære Frelseren å kjenne, så gransk Bibelen. Fyll hele ditt hjerte med Guds ord, for disse ord er det levende vann, som slokker din tørst. De er det levende brød fra himmelen.»[ii]

Ellen White forklarer: «Bibelen var ikke skrevet for lærde alene. Tvert imot, den var ment å nå frem til vanlige mennesker. De store sannhetene som er nødvendige for frelse, gjøres så klare som på middag; og ingen vil ta feil og miste veien, bortsett fra de som følger sin egen dom i stedet for Guds åpenbarte vilje.»[iii]

Så advarer hun: «Vi må ikke godta noe menneskes vitnesbyrd om hva Skriften lærer, men selv granske Guds ord.»[iv]

Sin egen tolk
Denne metoden er basert på den bibelsk-historiske (eller den bibelsk-grammatiske) tilnærmingen til Guds ord, som er beskrevet i dokumentet Methods of Bible Study, vedtatt av verdenskirken.[v] Slik lesning lar Bibelen være sin egen tolk, ikke individet eller kulturen, slik kritiske metoder for bibelstudium oppfordrer leserne til. Denne metoden blir ytterligere belyst i boken Mot historiens klimaks:

«Bibelens språk bør forklares etter den åpenbare betydning, med mindre det brukes et symbol eller bilde … Hvis folk bare ville lese Bibelen slik den er skrevet, hvis ingen falske lærere villeder og forvirrer sinnet, ville det føre til et resultat som ville gjøre englene glade og føre tusener og atter tusener inn til Kristus som nå vandrer omkring i vranglære.»[vi]

I århundrer har trofaste menn og kvinner satt mye på spill når de har godtatt Bibelen slik den er skrevet. Noen ofret til og med livet for sin trofasthet mot Skriften. I dag er boken lett tilgjengelig. Hvert år utgis det over 100 millioner bibler, og bibelappen YouVersion er lastet ned over 100 millioner ganger.[vii] Og dette er i tillegg til de mange andre versjonene som ligger på nettet.

Å tro på Guds ord
Det er altså mange som mener det er viktig å ha en bibel, men hvor mange mener det er viktig å lese den, meditere over den og gjøre det den sier?

Jødene i Berøa mente iallfall det: «Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte» (Apostlenes gjerninger 17:11).

Og det kan vi også gjøre. Daglig bibellesning kombinert med bønn er grunnlaget for vår åndelige erfaring. Hvis vi ikke har kontakt med himmelen, er det umulig å vokse åndelig (se 2 Peter 3:18). Men det er vårt privilegium å kunne ta kontakt med Gud hver dag, i vissheten om at han ønsker å kommunisere med oss.

Jeg prøver å starte hver dag med å gå ned på kne når jeg står opp av sengen. Jeg legger meg i Guds hånd og ber om visdom og Den hellige ånd i livet. Herren unnlater aldri å sørge for oss. Jeg prøver å lese fra Bibelen på en systematisk måte etter leseplanen Believe His Prophets[viii] og fra andre deler av Bibelen, etterfulgt av profetiens ånd. Jeg har også funnet det nyttig å studere bibelstudieheftet og andre ressurser for studiet som styrker ens vandring med Gud.

Jeg ber alltid før jeg leser Guds ord, for vi trenger Den hellige ånds veiledning i studiet. Jeg er takknemlig for «det skrevne Ord», som er en skriftlig inkarnasjon av Jesus Kristus, «det levende ord».

Vi må aldri la noen få oss til å la være å studere Guds inspirerte, skriftlige ord på daglig basis. Drikk av Skriftens dype sannheter og den veiledningen du finner i profetiens ånd. Ditt åndelige liv vil bli umåtelig beriket. Når vi kommuniserer med Gud, vil han forvandle oss slik han gjorde med Enok, når vi daglig vandrer med ham.

Midt i all travelheten holdt Enok forbindelsen med Gud ved like. Jo større og mer trykkende arbeidsbyrden var, desto mer utholdende og ivrig ble han i sitt bønneliv. Han trakk seg tilbake for seg selv, sultet og tørstet etter den guddommelige kunnskapen som bare Gud kan gi. Når Enok samtalte med Gud på denne måten, gjenspeilte han Guds bilde klarere og klarere.

«Vi skal også vandre med Gud. Når vi gjør det, blir ansiktet lyst opp av hans nærvær, … vi vil snakke om hans makt og si: Gud være lovet! Herren er god, og godt er Herrens ord. … Og de som blir forvandlet når tiden tar slutt, er de som har samfunn med Gud på jorden.»[ix]

Vi har et utrolig privilegium – å kommunisere med Gud hver dag med de midlene han har gitt oss. Og for en glede å vite at han snart kommer for å hente oss hjem.

 

Spørsmål til ettertanke

  1. Hvordan kan vårt bibelstudium bli mer engasjerende? Tenk på fem kreative måter å studere Guds ord på.
  2. Hvordan takler vi vanskelige skriftsteder? Hvordan ville Jesus ha stilt seg til dem?
  3. Hvordan kan vi formidle betydningen av å ha kontakt med Guds ord til neste generasjon adventister?

 

[i] Ellen G. White: Veien til Kristus, side 81-82 [SC:70]).

[ii] Samme, side 104 [SC 88].

[iii] Samme, side 105 [SC 89].

[iv] Samme.

[v] «Methods of Bible Study” document, www.adventist.org/articles/methods-of-bible-study/

[vi] Ellen G. White: The Great Controversy, side 598.

[vii] «29 Good Bible Sales Statistics,» Brandon Gaille Small Business & Marketing Advice, https://brandongaille.com/27-good-bible-sales-statistics/.

[viii] Denne bibelleseplanen finner du på www.believehisprophets.org

[ix] Ellen G. White: Sons and Daughters of God, side 20.