Meny
Lukk

Lære å leve et hellig liv

Kristen livsstil og Åndens frukt.

Kan man starte en «Foreningen av adventistiske bankranere»? Du kan nok si at spørsmålet er latterlig fordi det er visse livsformer som er uforenlige med å være adventist. Så hvordan skal vi da leve vår tro? Dette spørsmålet ber om et bibelsk svar, men likevel er det mange usannheter. La oss se på to av dem.

Så feil kan man ta: To viktige løgner
For noen har ikke en utpreget kristen livsstil noen betydning, for de vil ikke se sammenhengen mellom tro og livsstil, liv og lære. Andre henger seg bare opp i regler og forskrifter som fordriver Jesus som midtpunktet for deres religiøse opplevelse.

Apostelen Paulus sto overfor en lignende situasjon i Galatia. Noen mente at frihet i Kristus fritok dem for en moralsk livsstil (Galaterne 5:13–6:10). Det var også noen som trodde de kunne fortjene Guds gunst ved å følge utdaterte gammeltestamentlige forskrifter, så som omskjæringen (Galaterne 1:1–5:12).

Paulus utfordret begge gruppene. Til dem som mente gjerninger er uvesentlige, understreket apostelen at Guds folk vil bli dømt etter sine gjerninger (Galaterne 6:7-8). Til dem som trodde at gjerninger gir oss bonuspoeng hos Gud, insisterte Paulus på at «ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus» (Galaterne 2:16). Paulus tenker at med mindre en kristen livsstil er forankret i evangeliet, blir det i beste fall billig nåde og i verste fall perfeksjonisme.

Ifølge apostelen er nøkkelen til kristenlivet en radikal overgivelse til Kristus ved at Den hellige ånd bor i oss og gir oss kraft. I Galaterne 5:22-23 bruker han uttrykket «Åndens frukt» om slike dyder eller karaktertrekk som Den hellige ånd skaper i oss. Paulus nevner ni dyder som utgjør «Åndens frukt»: «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Alle disse dydene er trekk ved Kristi karakter som vi er kalt til å vise som hans etterfølgere.

Som uttrykket antyder, er ikke Åndens frukt skapt av mennesker, men gitt av Gud. Akkurat som det ikke vokser bananer på epletrær og griser ikke kan fly, er det umulig for syndige mennesker å frembringe guddommelige dyder av seg selv. Bare Gud kan åpenbare sin karakter i oss.

Derav spørsmålet: Deler vi Bibelens visjon om en kristen livsstil? Sannheten er at vi ikke kan opphøye Kristus i familien, i menigheten og i samfunnet med mindre slike dyder som «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» blir en del av vårt sinn og vår livsstil.

Slik skjer det: Tre viktige sannheter
Nå reiser spørsmålet seg: Hvordan kan Åndens frukt slå rot i hjertet og komme til syne i hverdagen? I Galaterne 5:24-25 peker Paulus på tre beslektede måter en sann kristen livsstil kan bli Åndens frukt.

For det første bærer vi frukt og viser sann kristen livsstil når vi stadig minner oss selv om at vi «hører Kristus til» (vers 24). For å bære frukt må vi ha daglig kontakt med Jesus (se Johannes 15:5). Å være kristen er faktisk noe mer enn å tro på visse læresetninger og følge bestemte regler. Det betyr en radikal forvandling av sinnet som fører til at vi gjør Guds vilje i tro.

Legg merke til at Paulus setter kjærligheten først på listen over dyder, for han ser på denne største av alle dyder som det avgjørende beviset for en ekte kristen livsstil. Andre steder formaner han galaterne: «Tjen hverandre i kjærlighet» (Galaterne 5:13). Poenget er at vår daglige livsførsel kan være en mektig forkynnelse av evangeliet. Ellen White skriver: «Det stille og stødige livet en ren og sann kristen fører, er et bedre vitnesbyrd enn de mest veltalende ord. Hva et menneske er, har større betydning enn hva det sier. … Det sterkeste argument til forsvar for evangeliet er en kjærlig og elskverdig kristen[i].» En ekte kristen livsstil fokuserer på Jesus.

For det andre bærer vi frukt og viser sann kristen livsstil når vi korsfester «kjøttet med dets lidenskaper og begjær» (vers 24). Vi kan vi ikke hengi oss til gjerninger som kommer fra kjøttet (vers 19-21) og si at vi skal til himmelen. Vi må dø fra selvet. Dietrich Bonhoeffer skrev: «Når Kristus kaller et menneske, ber han det komme og dø.» Vi må ta på oss ansvaret for å rykke opp alt ugresset som truer med å kvele vårt åndelige liv, slik at Åndens frukt kan modnes. Rent praktisk betyr dette at alt som gir næring til det gamle, nytelsessyke livet, må dø. En ekte kristen livsstil er selvfornektende.

For det tredje bærer vi frukt og viser sann kristen livsstil når vi «vandrer i Ånden» (se Galaterne 5:25). Å vandre i Ånden er å være styrt av Den hellige ånd på alle livets områder, fra de innerste tanker og følelser til våre daglige relasjoner. Dette innebærer å bli formet og motivert av Ordet, bønn, tilbedelse, fellesskap og tjeneste. Det er viktig å huske at enhver livsstil som ikke styres av Ånden, er et mislykket prosjekt. Når vi går sammen med Ånden, må vi ta en bevisst beslutning om å sulte ut det gamle mennesket og dyrke Åndens frukt.

Det er Guds kraft som muliggjør vår innsats for å gjøre det som er riktig. Våre verdier vil distansere oss fra det som de fleste gjør. Når Ånden overbeviser oss om våre feilaktige valg (i det vi sier, synger, underholder oss med, osv.), vil vi ydmykt søke tilgivelse. Men når vi får inntrykk av at vi gjør fremskritt, vil vi avstå fra en kritisk og fordømmende holdning til andre pilegrimer som kanskje sliter mer i sin vandring med Gud. En sann kristen livsstil er ledet av Ånden.

For å summere: Ett prinsipp
Når Åndens frukt blir en del av livet hver dag, vil den opphøye Jesus i våre tanker og følelser, ja, hele vår væremåte. Bare et levende forhold til Kristus kan forandre vårt vesen, slik at vi ærer Gud og gjør mennesker tiltrukket av ham. For å oppsummere: Det er dette som er sann kristen livsstil: å være disipler som bærer frukt og gjenspeiler Jesu bilde i vårt sinn og vår væremåte. Måtte dette bli vår erfaring!

[i] Ellen G. White: Helse og livsglede, side 357, 358 [MH 469].