Meny
Lukk
Gud virker med sin Ånd for å bringe verden til historiens klimaks: Jesu gjenkomst.
Foto: Andrew McChesney / Adventist Mission / ADAMS

Mot historiens klimaks

I følge Bibelen går verden mot et fantastisk klimaks.

Bibelen viser oss at verden går mot et bestemt mål. Gud har en plan som han følger målbevisst. En plan om å gjenopprette den opprinnelige harmonien. Hver dag som går, er vi nærmere historiens klimaks. Jesus kommer igjen, og det blir begynnelsen på noe helt nytt.

Boken Mot historiens klimaks har gitt millioner av mennesker en ny forståelse av historien og nytt håp for framtiden. Boken viser hvordan Gud gjennom historien har arbeidet for å virkeliggjøre målet om en ny himmel og en ny jord, som Bibelens siste bok gir løfte om.

Mot historiens klimaks er skrevet av en av Syvendedags Adventistkirkens grunnleggere, Ellen G. White. Boken ble opprinnelig utgitt i en kortere versjon, men ble senere utvidet til den utgaven som foreligger nå. I den engelske utgaven som har vært publisert siden 1911 er boken det siste bindet i en serie på fem bind. I Norge har boken blitt publisert med forskjellige titler: Den store strid og Mot historiens klimaks. Serien på fem engelskspråklige bind er i Norge gitt ut i en serie på åtte bind med tittelen Alfa og Omega.

Gud er kjærlighet

Ellen G. Whites store siktemål med bokserien var å vise at Gud er kjærlighet og med det hjelpe andre til å få del i det evige livet. Det er derfor ingen tilfeldighet at det første bindet i Alfa og Omega-serien begynner med setningen «Gud er kjærlighet», og det siste bindet slutter med de samme tre ordene.

Til tross for at alle mennesker opplever kampen mellom godt og ondt i verden, er Gud fremdeles til stede og virker med sin Ånd for å bringe verden til historiens klimaks: Jesu gjenkomst.

De fire første bindene i Ellen G. Whites bokserie omhandler bibelhistorien fra skapelsen, via patriarkene og profetene, kongetiden, Jesu komme og hans gjerning, samt det apostlene utførte. Gjennom hele historien hjelper Ellen G. White leseren til å se Guds overordnede plan.

Det siste av de fem bindene, det som på norsk er utgitt under tittelen Mot historiens klimaks, begynner omtrent på det punktet i historien der den bibelske boken Apostlenes gjerninger slutter. (I Alfa og Omega-serien er Mot historiens klimaks bind 7 og 8.) Ellen G. White tar leseren med på et overblikk av historien ut fra det perspektivet at det ikke bare er en kamp mellom godt og ondt, men at Jesus har en personlig motstander, djevelen, og at det gjennom historien finnes eksempler på kampen mellom Jesus og Satan.

Gjennom Bibelens siste bok, Johannes’ Åpenbaring, forbereder apostelen Johannes sine lesere på at kampen mellom Kristus og Satan vil tilspisse seg etter hvert som historien går mot sitt klimaks. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 er kapittel 12-14 i Johannes’ Åpenbaring utstyrt med en overskrift, føyd til av utgiverne: «Den store kampen». Det er denne kampen Ellen G. White viser sporene av i Mot historiens klimaks.

Boken tar for seg de store reformatorene som Huss, Luther og Calvin og det de betydde for å sette nytt fokus på bibelske sannheter som hadde gått i glemmeboken i årenes løp. Videre trekker forfatteren linjen fra reformasjonens gjenoppdagede sannheter til det som skjedde i USA under det som er blitt kalt den andre store vekkelsen. Vekkelsen påvirket medlemmer i en rekke trossamfunn. Baptistforkynneren William Miller hadde gjennom sine studier av Daniels bok, fått den forståelsen at Jesus ville komme igjen den 22. oktober 1844. Svært mange i USA trodde at han hadde rett. Alle som hadde sett fram til den datoen med glede, håp og forventning, ble veldig skuffet.

Ellen G. White (født Harmon) hørte til en metodistfamilie som var blitt grepet av William Millers forkynnelse. Hun var selv 16 år da hun opplevde at håpet om at Jesus skulle komme igjen høsten 1844, ble knust. I utgangspunktet hadde Ellen G. White ingen forutsetninger for å skrive bøker om noe som helst. Som niåring var hun utsatt for en ulykke som ga henne så store helseplager at videre skolegang ble svært mangelfull.

I desember 1844, bare noen uker etter skuffelsen, fikk Ellen et syn fra Gud. Selvsagt var mange skeptiske til at ei tenåringsjente skulle få genuine åpenbaringer fra Gud, men etter grundige studier av det Bibelen sier om åndelige gaver sammenlignet med Ellens erfaring, trakk mange den konklusjonen at Ellen G. White fikk veiledning fra Gud.

Den innsikten Ellen G. White gir leseren i Mot historiens klimaks om historiske hendelsers betydning i lys av kampen mellom Jesus og Satan, er derfor ikke noe hun har fra egne studier, den innsikten er gudgitt. Imidlertid har Ellen G. White i arbeidet med Mot historiens klimaks benyttet seg av beskrivelser av historiske hendelser som andre forfattere har gitt. Hun forklarer selv hensikten med disse sitatene fra historikere:

«I noen tilfeller der en historiker har gitt en kortfattet og tydelig skildring av forhold og begivenheter, eller har sammenfattet enkeltheter på en hensiktsmessig måte, er han sitert direkte. I enkelte tilfeller er kilden ikke angitt, fordi det ikke har vært hensikten å sitere forfatteren som autoritet, men fordi hans fremstilling er klar og treffende» (Alfa og Omega, bind 8, s. 181; Epilogen i Mot historiens klimaks heftet utgave).

Kristne fra en rekke forskjellige trossamfunn var med å stifte Syvendedags Adventistkirken i kjølvannet av den gedigne skuffelsen de hadde opplevd i oktober 1844. Disse menneskene var opptatt av å få stadig dypere forståelse av Bibelen, og de så seg selv som arvtakere etter reformasjonen.

Det ble nødvendig å trekke et skarpt skille mellom Bibelens sannheter på den ene siden og den feilaktige teologien som hadde festet seg i kirken gjennom generasjoner og fremdeles ble videreført i Den romersk katolske kirken. Mange av innbyggerne i USA hadde kommet dit fordi deres tro ikke var blitt respektert i deres hjemland. Det var derfor et svært aktuelt tema når Ellen G. White advarte mot en katolsk innflytelse som ville bety at kirken fikk kontroll over menneskers trosutøvelse slik det var før reformasjonen.

De prinsippene for trosfrihet Ellen G. White omtaler i Mot historiens klimaks, er en viktig inspirasjonskilde til det omfattende arbeide Syvendedags Adventistkirken driver i dag for å hegne om denne viktige menneskeretten.

I det siste avsnittet i Ellen G. Whites epilog i Mot historiens klimaks, nevner hun seks siktemål med boken. To av dem er «å gi en tilfredsstillende løsning på det ondes store problem, og å kaste lys over syndens oppkomst og endelige tilintetgjørelse, slik at alle kan se at Gud har handlet nådig og rettferdig med sine skapninger.»

I den engelske utgaven er det Ellen G. White skriver om bokens hensikt, plassert forrest som introduksjon. Å lese det Ellen G. White skriver i introduksjonen (i norske utgaver epilog) vil gi leseren et bedre utgangspunkt for en god leseropplevelse enn å lese disse avsnittene til slutt.

Ellen G. White skrev Mot historiens klimaks med et inderlig ønske om at mennesker gjennom lesning av boken måtte få del i frelsens gave. Slik uttrykker hun det i introduksjonens (epilogens) siste setning: «Min bønn og mitt inderlige ønske er at denne boken må bidra til at mennesker må bli utfridd fra mørkets makt og få del i «den arven de hellige får i lyset», til ære for ham som elsket oss og gav seg selv for oss» (Mot historiens klimaks, Epilog).

Ellen G. Whites bøker online.

I Google Play og Appstore finner du apper for å lese alle Ellen G. Whites bøker.