Lukk

Fagetisk råd

Fagetisk Råd, valgt for perioden 1. januar 2024 til og med 31.desember 2027:

 • Leder: Vidar Hovden
 • Paul Stronegger
 • Eirin Viktil
 • Mary Jo Sandholm
 • Steinar Stigum Olsen

Rådet har følgende rolle:

SDA-DNU – Fagetisk Råd

 1. Fagetisk råd oppnevnes av styret for SDA-DNU.
 2. Fagetisk råd er et selvstendig, rådgivende organ for ledelsen i SDA-DNU, distriktene og menighetene. Problemstillinger som ligger til rådets mandat gjelder håndtering av overgrep, herunder seksuelle overgrep, samt omsorgssvikt.
 3. Fagetisk råd bør bestå av 3-5 personer pluss en pastor ansatt i SDA.
 4. Rådet bør ha med en psykolog/psykiater og en jurist.
 5. Begge kjønn skal være representert i rådet.
 6. Fagetisk råd skal ha en funksjonstid på fem år og medlemmene skal kunne gjenvelges. Det bør unngå at hele rådet byttes ut samtidig da det er viktig å ha kontinuitet i arbeidet.
 7. Rådet har taushetsplikt. Erklæring om taushetsplikt skal undertegnes og oppbevares i SDA-DNUs arkiv.
 8. Selv om det ikke foreligger konkrete saker, bør rådet ha kontakt/møte en gang i året. Hensikten er at medlemmene av rådet kan være orientert om og drøfte utviklingen innen dette feltet.
 9. Hver gang et medlem av fagetisk råd velges, skal organisasjonssekretær sørge for at vedkommende får tilsendt SDA-DNUs retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep i menighetssammenheng og Retningslinjer for fagetisk råd.
 10. Når en henvendelse er mottatt, vurderer Fagetisk råd denne med sikte på den videre prosedyre og sørger for at retningslinjene følges.
 11. Fagetisk råd må innhente de kirkerettslige, arbeidsrettslige og strafferettslige bestemmelser som er relevante.
 12. Fagetisk råd må kunne trekke inn ekstern faglig kompetanse når de selv finner det nødvendig for å utføre sine oppgaver.
 13. Fagetisk råd kan bidra til at både offer og overgriper får adekvat profesjonell hjelp. I den utstrekning utgifter til slik hjelp ikke dekkes av det offentlige, vil SDA-DNU vurdere mulighetene til å bidra til å dekke nødvendig utgifter.
 14. Fagetisk råd skal sammen med relevante avdelinger innen DNU arbeide for forebyggende tiltak hva angår overgrep om omsorgssvikt.